Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

  • Phó Cục trưởng Phan Quang Hiển

  • Trình độ: Kỹ sư Cầu
  • Điện thoại: (04) 3.942.0498 /(090) 4.088.666
  • Email: hienpq@mt.gov.vn
  • Nhiệm kỳ: Lãnh đạo Cục hiện nay

Chức năng nhiệm vụ:

Theo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Cục tại Quyết định số 105/QĐ-CQLXD ngày 9 tháng 11 năm 2015 của Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT.

​1. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Cục trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công:
- Điều hành trực tiếp, cụ thế các công việc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và báo cáo Cục trưởng đầy đủ về tình hình giải quyết, xử lý công việc để Cục trưởng kịp thời chỉ đạo hoặc điều chỉnh phù hợp khi cần thiết theo phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu;
- Phối hợp, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau khi giải quyết công việc, đảm bảo mọi hoạt động của Cục được thực hiện đúng kế hoạch, không bị gián đoạn. Trường hợp khi thực hiện phối hợp, giữa các Phó Cục trưởng có ý kiến khác nhau, Phó Cục trưởng phụ trách báo cáo Cục trưởng xem xét quyết định;
- Theo dõi và nắm chắc các cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Cục; đồng thời thường xuyên nghiên cứu phát hiện những bất hợp lý về cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng để tham mưu Bộ trưởng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đối, bổ sung nhằm hoàn thiện thể chế về quản lý đầu tư xây dựng;
- Theo dõi và nắm chắc các công trình, dự án; chủ động kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA theo thẩm quyền của Cục để đạt mục tiêu về tiến độ, chất lượng và giá thành của công trình;
- Giải quyết, xử lý kịp thời các công việc do các cơ quan, đơn vị liên quan có yêu cầu lấy ý kiến và nội dung công việc đề nghị trình duyệt đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng;
- Được sử dụng quyền hạn của Cục trưởng điều hành trực tiếp các Trưởng phòng chuyên môn và Chi cục để tham mưu giải quyết các công việc được phân công phụ trách;
- Được sử dụng quyền hạn của Cục trưởng để xử lý các vấn đề cấp bách tại hiện trường có liên quan đến tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động, môi trường của công trình và chịu trách nhiệm trước các quyết định của mình; 
- Hàng tháng, báo cáo Cục trưởng (bằng văn bản) tình hình tổ chức và kết quả thực hiện các công việc được phân công phụ trách.
2. Nội dung nhiệm vụ cụ thể:
a) Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý đấu thầu, tiến độ, chất lượng, giá thành các dự án cầu, đường bộ thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và khu vực Tây Nguyên, một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Các nội dung quản lý gồm:
- Phối hợp tham gia ý kiến với Vụ Kế hoạch đầu tư, Ban PPP trong thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định điều chỉnh các dự án được phân công phụ trách;
- Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung về đấu thầu, thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán; điều chỉnh thiết kế, dự toán các dự án do Bộ GTVT làm Chủ đầu tư thuộc phạm vi được phân công phụ trách;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và đôn đốc các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA về quản lý đấu thầu, tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, công tác GPMB, quản lý hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao... và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đối với các công trình, dự án được phân công phụ trách;
- Thực hiện giải trình các kết luận thanh tra, kiểm toán; các chất vấn và kiến nghị của Đại biểu Quốc hội, cử tri ... liên quan đến địa bàn và các công trình, dự án được phân công phụ trách;
- Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Cục và các dự án trong phạm vi được phân công phụ trách; tham mưu Bộ GTVT xử lý kịp thời các tình huống không phù hợp quyết định đầu tư đã được phê duyệt.
b) Phụ trách một số công tác sau:
- Phụ trách chung công tác thể chế, chính sách, tổng họp;
- Giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tham mưu xây dựng cơ chế, thể chế liên quan đến đầu tư xây dựng, GPMB, công tác đấu thầu và một số công tác khác theo phân công của Cục trưởng;
- Giúp Cục trưởng trong công tác tham mưu xây dựng quy định và đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực các Nhà thầu xây lắp, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát;
- Chủ trì theo dõi, chỉ đạo công tác tổng hợp của Cục; công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của Cục phục vụ họp giao ban xây dựng cơ bản và giao ban Bộ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm;
- Theo dõi năng lực thực hiện của các Chủ đầu tư, các Ban QLDA, tư vấn thiêt kê, tư vấn giám sát, nhà thầu đối với các dự án được phân công phụ trách và tổng hợp báo cáo Cục trưởng để tham mưu Bộ trưởng đánh giá, xếp hạng nhằm mục đích lựa chọn các nhà thầu tham gia dự án của ngành GTVT đáp ứng năng lực, thực hiện tốt tiến độ và chất lượng công trình;
- Giúp việc Cục trưỏng trong công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết kiên nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu quốc hội;
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo (qua Phó Cục trưởng Dương Viết Roãn) về công tác an toàn lao động, an toàn giao thông đối với toàn bộ các dự án xây dựng thuộc phạm vi mình phụ trách;
- Giúp việc Cục trưởng trong trách nhiệm Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm Ngành GTVT.
c) Kiêm chức danh: Thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các dự án phụ trách theo sự phân công của Cục trưởng.