Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Lãnh đạo cục hiện nay
  • Trình độ: Kỹ sư cầu đường

  • Trình độ: Kỹ sư Cầu
  • Trình độ: Kỹ sư XD DD&CN