Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Lãnh đạo cục qua các thời kỳ

Thời kỳ

Chức vụ

Cục trưởng

Phó Cục trưởng

1994 - 7/1998

Phan Vị Thủy
(25/10/1937)

Phan Công Chớn
(1936)

Ngô Ngọc Bội
(1938)

Hồ Văn Chất
(1937)

Hoàng Văn Thại
(16/10/1944)

Vũ Văn Trí
(08/03/1943)

Vũ Bảy
(29/09/1948)

 

7/1998 - 7/2003

Dương Danh Dũng
(06/02/1948)

Hoàng Văn Thại
(16/10/1944)

Vũ Văn Trí
(08/03/1943)

Vũ Bảy
(29/09/1948)

Trương Duy Mẫn
(12/04/1947)

Trần Quốc Việt
(12/05/1957)

 

 

7/2003 - 11/2008

Nguyễn Ngọc Long
(17/10/1950)

Vũ Bảy
(29/09/1948)

Trương Duy Mẫn
(12/04/1947)

Trần Quốc Việt
(12/05/1957)

Lê Thanh Hà
(06/10/1960)

Trịnh Xuân Cường
(04/10/1948)

Nguyễn Minh Tuyến
(02/03/1959)

 

11/2008 - 8/2012

Trần Quốc Việt
(12/05/1957)

Nguyễn Minh Tuyến
(02/03/1959)

Nguyễn Đức Thắng
(15/08/1954)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phạm Tuấn Anh
(03/04/1963)

Lê Thanh Hà
(06/10/1960)

 

 

8/2012 - 6/2017

Trần Xuân Sanh
(01/06/1957)

Dương Viết Roãn
(17/02/1964)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hạnh
(18/02/1970)

Phan Quốc Hiếu
(18/04/1962)

Triệu Khắc Dũng
(28/05/1960)

7/2017 - 3/2018

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hạnh
(18/02/1970)

Phan Quốc Hiếu
(18/04/1962)

 

 

4/2018 -6/2019

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hạnh
(18/02/1970)

 

 

 

 

7/2019 - 10/2019

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu
(14/11/1960)

 

 

 

 

 

11/2019 - 01/2020

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu
(14/11/1960)

Đinh Mạnh Đức
(19/09/1968)

 

 

 

 

02/2020 - Nay

Nguyễn Duy Lâm
(27/08/1972)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quốc Hiếu
(14/11/1960)

Đinh Mạnh Đức
(19/09/1968)

Nguyễn Bách Tùng

(11/09/1964)

Lê Quyết Tiến

(30/10/1976)