Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Lãnh đạo cục qua các thời kỳ

 Thời kỳ

 Chức vụ

Cục trưởng

Phó Cục trưởng

1994 - 7/1998

Phan Vị Thy
(25/10/1937)

Phan Công Chớn
(1936)

Ngô Ngọc Bi
(1938)

Hồ Văn Cht
(1937)

Hoàng Văn Thại
(16/10/1944)

Vũ Văn Trí
(08/03/1943)

Vũ Bảy
(29/09/1948)

 

7/1998 - 7/2003

Dương Danh Dũng
(06/02/1948)

Hoàng Văn Thại
(16/10/1944)

Vũ Văn Trí
(08/03/1943)

Vũ Bảy
(29/09/1948)

Trương Duy Mn
(12/04/1947)

Trần Quc Vit
(12/05/1957)

   

7/2003 - 11/2008

Nguyễn Ngc Long
(17/10/1950)

Vũ Bảy
(29/09/1948)

Trương Duy Mn
(12/04/1947)

Trần Quc Vit
(12/05/1957)

Lê Thanh Hà
(06/10/1960)

Trịnh Xuân Cường
(04/10/1948)

Nguyễn Minh Tuyến
(02/03/1959)

 

11/2008 - 8/2012

Trần Quc Vit
(12/05/1957)

Nguyễn Minh Tuyến
(02/03/1959)

Nguyễn Đc Thng
(15/08/1954)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phạm Tun Anh
(03/04/1963)

Lê Thanh Hà
(06/10/1960)

   

8/2012 - 6/2017

Trần Xuân Sanh
(01/06/1957)

Dương Viết Roãn
(17/02/1964)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hnh
(18/02/1970)

Phan Quốc Hiếu
(18/04/1962)

Triệu Khc Dũng
(28/05/1960)

7/2017 - 3/2018

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hnh
(18/02/1970)

Phan Quốc Hiếu
(18/04/1962)

   

7/2017 -3/2018

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Đặng Trung Thành
(24/11/1958)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hnh
(18/02/1970)

Phan Quốc Hiếu
(18/04/1962)

   

4/2018 -6/2019

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

Lã Hồng Hnh
(18/02/1970)

       

7/2019 - 10/2019

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

         

11/2019 - 01/2020

Lê Kim Thành
(05/07/1973)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

Đinh Mạnh Đc
(19/09/1968)

       

02/2020 - Nay

Nguyễn Duy Lâm
(27/08/1972)

Phan Quang Hiển
(20/04/1961)

Phạm Quc Hiếu
(14/11/1960)

Đinh Mạnh Đc
(19/09/1968)