Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 06/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 49/TB-BGTVT
Số/ Ký hiệu 49/TB-BGTVT
Ngày ban hành 21/01/2015
Lãnh đạo Bộ trưởng Đinh La Thăng
Nội dung chỉ đạo

Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp rà soát các văn bản QPPL và văn bản điều hành liên quan đến TKCS, định mức, chế tài áp dụng kết quả đánh giá nhà thầu thực hiện hợp đồng các dự án CTGT hàng năm của Bộ GTVT: Các cơ quan đơn vị liên quan chủ động rà soát và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung nêu trên gửi Cục QLXD trước ngày 27/01/2015. Cục QLXD tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp, báo cáo BCS đảng Bộ GTVT xem xét, quyết định

Phòng tham mưu Phòng Pháp chế - Đấu thầu
LĐ chủ trì giải quyết Phó Cục trưởng Dương Viết Roãn
Kết quả thực hiện

Bộ GTVT đã có văn bản số 3032/BGTVT-CQLXD ngày 13/3/2015 lấy ý kiến Bộ KHĐT, Bộ XD về việc ban hành áp dụng chế tài sử dụng kết quả đánh giá nhà thầu xây lắp, TVTK, TVGS trong công tác lựa chọn nhà thầu. Bộ GTVT đã nhận được ý kiến của Bộ KHĐT, chưa nhận được ý kiến của Bộ XD. Cục đang nghiên để trình Bộ GTVT ban hành theo ý kiến của Bộ KHĐT, dự kiến trình Bộ vào đầu tháng 7/2015.

Ghi chú