Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tháng 06/2015


Thông tin Kiểm điểm xử lý ý kiến chỉ đạo tại thông báo số: 35/TB-CQLXD
Số/ Ký hiệu 35/TB-CQLXD
Ngày ban hành 16/06/2015
Lãnh đạo Phó Cục trưởng Phạm Quốc Hiếu
Nội dung chỉ đạo

Kết luận tại cuộc họp triển khai công tác kiểm tra thủ tục đầu tư, rà soát dự toán xây lắp các dự án BOT (ngoài dự án QL1và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên):

1. Đối với các Ban QLDA:

- Chỉ đạo, phối hợp với Nhà đầu tư khẩn trương tập hợp toàn bộ tài liệu, văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư dự án (có danh mục kèm theo). Thành viên các nhóm rà soát phối hợp với Nhà đầu tư để lập báo cáo tổng hợp, trong đó đánh giá chi tiết việc tuân thủ các quy định về quản lý ĐTXD. Báo cáo hoàn thành do thành viên nhóm được giao phụ trách quản lý dự án ký xác nhận, gửi cho thư ký nhóm và thành viên nhóm thuộc Ban PPP (chủ trì phụ trách công tác rà soát, đánh giá thủ tục đầu tư) để kiểm tra, tổng hợp. Báo cáo hoàn thành gửi trước ngày 01/7/2015.

- Chỉ đạo Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chính thức dự toán các dự án để làm cơ sở ký kết họp đồng với nhà thầu thi công. Đồng thời, hồ sơ thiết kế/dự toán sau phê duyệt và các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thẩm tra, thẩm định khẩn trương gửi về nhóm rà soát để tiến hành kiểm tra, rà soát.

2. Đối với thành viên các nhóm kiểm tra, rà soát:

- Thực hiện theo bảng phân công nhiệm vụ.

- Các thành viên trong nhóm căn cứ vào nhiệm vụ được giao, chủ động triến khai thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung mình kiểm tra, rà soát, báo cáo hoàn thành đúng tiến độ. Thư ký nhóm là đầu mối liên hệ, tiếp nhận và lập báo cáo chung của toàn nhóm. Truờng hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc các Nhà đầu tư chậm cung cấp hồ sơ, các thành viên thông báo cho thư ký nhóm để báo cáo Trưởng nhóm có phương án giải quyết.

- Hàng tuần, các thành viên trong nhóm (đặc biệt là các thành viên thuộc Ban QLDA và Tổng Công ty ĐTPT và QLDA HTGT Cửu Long) có trách nhiệm cập nhật tình hình triển khai của các dự án, khối lượng công việc đã thực hiện kiểm tra, rà soát gửi về thư ký các nhóm để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT.

Phòng tham mưu Các đơn vị liên quan
Kết quả thực hiện
Ghi chú