Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII của Đảng.
Thứ ba, ngày 10/01/2017Toàn thể cán bộ Đảng viên của Cục đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy - Phó Cục trưởng Dương Viết Roãn truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, các nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
Một số hình ảnh tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Phó Cục trưởng Dương Viết Roãn đang thuyết trình tại Hội nghị

 

Tin liên quan