Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Góp ý Dự án

Mời nhà thầu nước ngoài sang thi công trị hằn lún được không?
Thực tế là khâu tuyển chon vật liệu cấp phối đá dăm và cốt liệu cho bê tông nhựa không tuân thủ đúng quy trình cùng với chất lượng nhựa đường kém làm cho đường kém chất lượng gây hằn lún. Tôi đề nghị Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đề xuất Bộ GTVT mời một nhà thầu và một tư vấn nước ngoài sang thi công một đoạn đường mẫu, sau đó ta nghiệm thu, đánh giá, so sánh với quy trình, thực tế thi công trong nước để rút ra bài học kinh nghiệm.


Người gửi: Lâm Tuấn Hùng (14/07/2015 - 16:46:17)Các góp ý Dự án khác