Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Góp ý Lĩnh vực khác

Góp ý trang Web của Cục QLXD & CL CTGT
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục tại cuộc họp ngày 31/7/2015 về việc tham gia góp ý nội dung trang thông tin điện tử của Cục QLXD & CL, Phòng Pháp chế - Đấu thầu xin tham gia góp ý mục Thông tin đấu thầu như sau: Hiện nay mục Thông tin đấu thầu đang cung cấp 02 nội dung về kế hoạch đấu thầu và nhà thầu trúng thầu và Thông tin khác. Ngoài 02 thông tin đấu thầu nêu trên, tại Điều 8 của Luật Đấu thầu có quy định các thông tin khác phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và khuyến khích đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, gồm: - Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; - Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; - Danh sách ngắn; - Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng; - Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; - Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; - Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất; - Thông tin khác có liên quan. Trách nhiệm đăng tải những thông tin về đấu thầu nêu trên thuộc về Bên mời thầu, trừ việc đăng tải thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền. Theo nội dung trên, với chuyên mục Thông tin đấu thầu có thể xem xét gồm các mục: - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Thông báo mời thầu (gồm thông báo mời quan tâm, mời sơ tuyển, chào hàng). - Kết quả lựa chọn nhà thầu (gồm kết quả sơ tuyển, danh sách ngắn, kết quả đấu thầu) - Văn bản quy định về đấu thầu (gồm: văn bản của Bộ GTVT và văn bản QPPL). - Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Trường hợp đăng tải tất cả các thông tin về đấu thầu lên trang thông tin điện tử của Cục QLXD, cần tham mưu cho Bộ GTVT ban hành quy định yêu cầu các Chủ đầu tư, Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và gửi kèm một bản về Bộ GTVT (qua Cục QLXD) để bộ phận quản trị mạng cập nhật, đăng tải lên trang Web của Cục. Bộ phận quản trị mạng có trách nhiệm đưa các thông tin được cung cấp lên trang Web của Cục. Trên đây là ý kiến góp ý nội dung trang thông tin điện tử của Cục QLXD & CL, Phòng Pháp chế - Đấu thầu kính báo cáo Lãnh đạo Cục.

Tải tệp đính kèm  
Người gửi: Lê Quyết Tiến (31/07/2015 - 12:36:00)Các góp ý Lĩnh vực khác khác