Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Gia hạn thời gian thi công các gói thầu Dự án thành phần 2, thuộc dự án khôi phục cải tạo QL20
Thứ ba, ngày 10/01/2017



Bộ chấp thuận gia hạn thời gian thi công các gói thầu Dự án thành phần 2, thuộc dự án khôi phục cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17 ÷ Km268.  

Ảnh minh họa

Do điều kiện thời tiết khu vực dự án biến đổi, công tác GPMB chưa đảm bảo tiến độ và trong quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục công trình để nâng cao hiệu quả dự án, Bộ GTVT chấp thuận chủ trương kéo dài thời gian thi công các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 2 (đoạn Km154+400 ÷ Km268+000) đến ngày 31/3/2017 như đề nghị của Ban QLDA 85, Doanh nghiệp dự án với yêu cầu không ảnh hưởng đến phương án tài chính và các quy định khác của Hợp đồng BOT.

Bộ yêu cầu Ban QLDA 85 và Doanh nghiệp dự án chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cần thiết, trình Bộ GTVT phê duyệt để thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Trên cơ sở tiến độ gia hạn tại Mục 1 văn bản này, Ban QLDA 85, Nhà đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ GTVT điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng BOT theo đúng quy định.

Đồng thời giao Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư chủ trì triển khai các thủ tục điều chỉnh hợp đồng dự án và các nội dung liên quan.

Ban QLDA 85 kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư theo quy định dự án và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, kịp thời báo cáo Bộ GTVT các vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý.

Phòng Công trình đường bộ 3

Tin liên quan