Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Cục QLXD & CL CTGT
Thứ hai, ngày 07/12/2020Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT (Cục QLXD) vừa ban hành Quyết định số 269/QĐ-CQLXD ngày 03/12/2020 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2020 của Cục QLXD.

Cụ thể danh dách:

1. Danh sách 47 người đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức của Cục QLXD năm 2020 (phụ lục kèm theo)

2. Danh sách người không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức của Cục QLXD năm 2020: 0 người.

Tin liên quan