Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Công trình khởi công năm 2015

Tên dự án
Lĩnh vực
Nguồn vốn
Từ tháng
Đến tháng
TT Tên dự án Chủ đầu tư / Ban QLDA TMĐT
(triệu đồng)
Nguồn vốn Khởi công