Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016
Thứ tư, ngày 09/09/2015Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ, Vụ Khoa học - Công nghệ thông tin về danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Chi tiết danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016 xem tại đây.

Tin liên quan