Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đảm bảo chất lượng, tiến độ Dự án đầu tư khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17 - Km268
Thứ ba, ngày 13/12/2016Bộ yêu cầu Ban QLDA 85 và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án đầu tư khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17 - Km268 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Ảnh minh họa

Dự án đầu tư khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17 - Km268 theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT đang được tập trung thi công để hoàn thành vào cuối năm 2016. Để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, Bộ yêu cầu Ban QLDA 85, Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20 (DNDA), các đơn vị tư vấn (TVTT, TVGS, TVTĐ), nhà thầu và các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Đối với dự án BOT (đoạn Km123+105,17 - Km154+400), Bộ yêu cầu Ban QLDA 85, DNDA tập trung thực hiện công tác quyết toán theo đúng tiến độ Bộ GTVT đã chỉ đạo. Ban QLDA 85 chủ động bố trí đủ nhân sự, thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ do DNDA chuyển đến, đảm bảo hoàn thành trình Bộ đúng tiến độ. Đối với vị trí sụt lở mái ta luy âm Km149+550: DNDA khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai khảo sát, thiết kế và thi công để đảm bảo ổn định công trình.

Đối với dự án BT (đoạn Km154+400 - Km268+000), về công tác giải phóng mặt bằng, Bộ đồng ý bổ sung cắm mốc hành lang bảo vệ mương thoát nước các vị trí cửa xả còn vướng mắc để địa phương GPMB. Giao Ban QLDA 85 căn cứ quy định hiện hành, chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ thiết kế mốc chỉ giới hành lang bảo vệ mương cửa xả chi tiết để thi công, bàn giao địa phương GPMB, quản lý. Yêu cầu Ban QLDA 85, DNDA tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, bàn giao cho thi công.

Doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục làm cơ sở huy động, tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch; trong quá trình triển khai, chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện thời tiết để đảm bảo chất lượng, tiến độ đối với khối lượng chính.

Ban QLDA 85, DNDA và các cơ quan, đơn vị nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công để xây dựng hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Giao Cục QLXD thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm của Tư vấn giám sát và nhà thầu theo thẩm quyền.

Bộ yêu cầu các nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đảm bảo ATGT và VSMT. Triển khai thi công ngay hệ thống ATGT, vuốt nối đường dân sinh đảm bảo êm thuận; đối với đoạn đã thi công lớp BTN C19mm mà chưa thi công lớp BTN C12,5mm phải sơn kẻ tạm vạch tim đường; Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế chấn chỉnh công tác điều hành, bố trí tăng cường nhân sự có năng lực, trách nhiệm đủ đáp ứng yêu cầu giám sát thường xuyên, nghiệm thu và giải quyết kịp thời các vướng mắc để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào; Các đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ, Ban QLDA 85, DNDA tăng cường phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời, ưu tiên giải quyết thủ tục các hạng mục có thể thực hiện ngay trên công trường.

Về khắc phục hư hỏng lớp BTN tại các gói thầu XL2.3, XL2.4 và XL2.6, Bộ yêu cầu DNDA chủ động cùng các đơn vị Tư vấn (TVTK, TVGS) và nhà thầu rà lại để xác định phạm vi sửa chữa trên nguyên tắc sửa chữa triệt để, không để xảy ra rủi ro hư hỏng sau khi thi công lớp BTN 12,5mm; trên cơ sở giải pháp sửa chữa, xây dựng lại phương án, tiến độ sửa chữa, biện pháp thi công phù hợp đảm bảo ATGT, VSMT và các yếu tố ảnh hưởng đến xã hội. DNDA gửi hồ sơ phương án sửa chữa cho Ban QLDA 85 theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện. 

Ban QLDA 85 phối hợp với DNDA tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công và có trách nhiệm giữ lại kinh phí thanh toán các khối lượng mặt đường tại các đoạn có hư hỏng BTN để nâng cao trách nhiệm bảo hành của nhà thầu.

Về thiết kế, Bộ yêu cầu Ban QLDA 85, DNDA chỉ đạo các đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát hệ thống thoát nước, các vị trí mái ta luy có nguy cơ mất ổn định để thiết kế bổ sung gia cố bền vững. Yêu cầu hoàn thành hồ sơ thiết kế trình Bộ GTVT trước 20/12/2016.  

Đối với vị trí lún, nứt nền đường Km180+280, Km249+950 và vị trí gia cố ta luy âm Km262+350 và Km264+910: Ban QLDA 85, DNDA chỉ đạo TVTK, TVGS rà soát hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và bổ sung khảo sát địa hình, địa chất thực tế… để có giải pháp xử lý cho phù hợp, đảm bảo ổn định công trình (giao TVKĐ thực hiện kiểm định chất lượng thi công). Yêu cầu hoàn thành hồ sơ thiết kế trình duyệt trước 20/12/2016.

Về phương án sửa chữa, mở rộng các cầu cũ, Bộ yêu cầu DNDA chỉ đạo TVTK hoàn thiện hồ sơ thiết kế các phương án trình Bộ GTVT. Giao Ban PPP chủ trì, mời các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Về bổ sung tăng cường 1 lớp BTN các đoạn xung yếu đoạn đèo Dran: Yêu cầu DNDA chỉ đạo Tư vấn báo cáo phân tích rõ nguyên nhân phải điều chỉnh, bổ sung. Giao Ban PPP chủ trì tham mưu Bộ GTVT xem xét, quyết định.
Về điều chỉnh dự án đầu tư, Bộ yêu cầu DNDA tập hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án; đồng thời triển khai song song lập hồ sơ thiết kế, trình duyệt đối với các hạng mục bổ sung để hoàn chỉnh thủ tục triển khai thi công ngay trên hiện trường. DNDA chỉ đạo xây dựng tiến độ thi công khối lượng bổ sung, phát sinh làm cơ sở điều chỉnh thời gian hợp đồng. Giao Ban PPP chủ trì, tham mưu Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Phòng Công trình đường bộ 3

Tin liên quan