Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021
Thứ sáu, ngày 07/01/2022Ngày 7/1/2022, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT vừa có Quyết định số 03/QĐ-CQLXD điều chỉnh nội dung Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 tại Quyết định số 171/QĐ-CQLXD ngày 31/12/2021.

Theo đó, Khoản 1 Mục II - Kế hoạch Chỉ tiêu và vị trí việc làm - được điều chỉnh như sau: Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được giao và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Cục QLXD về tuyển dụng công chức, Cục QLXD xây dựng kế hoạch để tuyển dụng 06 công chức.

Khoản 3, Mục II: Thi vào ngạch chuyên viên, Tiếng Anh sử dụng được ở trình độ bậc 3.2.

Ngoải ra, còn có sự điều chỉnh Phụ lục 01 và Phụ lục 02 của Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Tin liên quan