Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tuyển công chức năm 2021
Thứ tư, ngày 09/02/2022Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thông báo thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính được giao và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Cục QLXD về tuyển dụng công chức, Cục QLXD xây dựng kế hoạch để tuyển dụng 05 công chức.

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục 1 kèm theo; mô tả chi tiết từng vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phụ lục 2 ; phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục 3 kèm theo.

Tài liệu tham khảo ôn tập dùng cho thi tuyển công chức năm 2021

2. Điều kiện đăng ký dự thi

a) Người có đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây được đăng ký dự thi:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Riêng đối với người trước đây là công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc: Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực mới được đăng ký dự thi; trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự thi vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trong thời gian có hành vi vi phạm pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự thi:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh

Môn thi

Môn kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành giao thông vận tải; chức trách, nhiệm vụ của công chức nói chung và công chức thuộc Bộ Giao thông vận tải nói riêng.

Môn ngoại ngữ: : Tiếng Anh 30 câu hỏi. Trình độ thi thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc, cụ thể như sau:

Thi vào ngạch chuyên viên: Tiếng anh trình độ bậc 2.

Nghiệp vụ chuyên ngành: Thi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo từng vị trí việc làm; kỹ năng trình bày, năng lực thuyết trình, phân tích, tổng hợp, ứng xử... thể hiện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong thực thi công vụ.

(Theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).

Hình thức thi và thời gian làm bài của thí sinh

Kỳ thi tuyển công chức này được tổ chức theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1 (vòng điều kiện): Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm 02 môn trên máy vi tính, gồm:

+ Môn kiến thức chung: 60 câu hỏi. Thời gian làm bài 60 phút.

+ Môn ngoại ngữ: 30 câu hỏi Tiếng Anh. Thời gian làm bài 30 phút.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

4. Điều kiện miễn phần thi ngoại ngữ

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với thí sinh có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên Môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy tính.

5. Ưu tiên trong thi tuyển công chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên chỉ được cộng vào kết quả thi của thí sinh dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Cách tính điểm

Vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi tại Điểm a, Điểm b Mục 3.2 của kế hoạch này, nếu trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Điểm bài thi được tính theo thang điểm 100.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, trường hợp thi kết hợp phỏng vấn;

- Có kết quả thi vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Cục trưởng quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Trình tự thủ tục tổ chức thi tuyển

Đăng thông báo tuyển dụng: Đăng công khai ít nhất một lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình), trên trang thông tin điện tử của Cục QLXD và niêm yết tại trụ sở Cục QLXD về số lượng, vị trí cần tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn, thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung thi tuyển, thời gian, địa điểm thi tuyển.

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự kỳ thi tuyển công chức phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Cục QLXD hoặc gửi theo đường bưu chính.

Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Cục QLXD, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00; trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tiếp nhận phiếu tính theo dấu bưu điện đến.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Cục QLXD .

Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, Cục QLXD sẽ tổng hợp danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi báo cáo Cục trưởng.

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này (Phiếu đăng ký dự tuyển kèm bản chụp, bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm không yêu cầu công chứng và chứng thực).

Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức và các Ban giúp việc của Hội đồng thi (Căn cứ Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ). Hội đồng thi tuyển công chức và Ban Giám sát do Cục trưởng Cục QLXD quyết định thành lập. Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức quyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Kiểm tra sát hạch và các bộ phận giúp việc nếu thấy cần thiết. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thi tuyển công chức, các Ban giúp việc của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổ chức thi tuyển

Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức việc thi tuyển theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo Cục trưởng Cục QLXD phê duyệt kết quả tuyển dụng.

8. Hoàn thiện hồ sơ

Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung, để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục QLXD để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ gồm có:

- Nộp bản sao (bản được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) đồng thời xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Cục QLXD. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Trách nhiệm của người trúng tuyển

- Căn cứ thời hạn ghi trên thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục QLXD để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Cục trưởng Cục QLXD ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sau khi ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, Cục QLXD sẽ thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Cục và Báo Giao thông, đồng thời thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Cục để không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Cục trưởng quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển theo quy định.

9. Phí tuyển dụng

- Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, Cục QLXD sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (vì mức lệ phí phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi). Các thí sinh xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1.

- Nguồn kinh phí cho các hoạt động liên quan đến kỳ thi tuyển dụng được chi từ nguồn ngân sách của Cục QLXD năm 2022.

10. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển

Thời hạn (dự kiến), địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 07/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022 (sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00).

Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển và số điện thoại liên hệ: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Nhà E, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39.427.539.

Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Thời gian: Tổ chức thi tuyển vòng 1: Dự kiến trước ngày 11/02/2022.

Tổ chức phỏng vấn vòng 2: Dự kiến trước ngày 18/2/2022.

Địa điểm: Vòng 1: Thi tại Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải (Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Vòng 2: Thi tại Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Tòa nhà E, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tin liên quan