Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và các bên vay vốn
Thứ tư, ngày 05/08/2015Mục đích chính của Hướng dẫn này là đưa ra các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát các chuyên gia tư vấn cần thiết cho các dự án khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) được tài trợ một phần hoặc toàn bộ từ các khoản vay của ADB, các khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các nguồn tài trợ do ADB quản lý. Hướng dẫn này trình bày các chính sách và thủ tục đang được ADB áp dụng; giải thích cụ thể hơn sẽ được nêu trong hướng dẫn quản lý dự án của ADB (PAI), và/hoặc yêu cầu nộp đề xuất chuẩn (RFP)

Tin liên quan