Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói thầu số 9: Thi công xây dựng bến phà kênh Tắt.
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Hàng Hải - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Thi công xây dựng bến phà kênh Tắt.

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; một gia đoạn, 02 túi hồ sơ.

Thời gian bán HSMT từ: Từ 10 giờ 00 phút ngày 22/12/2014 đến 8 giờ 30 phút ngày 22/01/2015.

Địa điểm: Ban Quản lý dự án Hàng Hải - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 2.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 22/01/2015.

Tin liên quan