Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói thầu NW-19: Xây dựng cầu Nguyễn Văn Tiếp
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đường thủy - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói thầu NW-19: Xây dựng cầu Nguyễn Văn Tiếp.

Dự án: Dự án phát triển CSHT giao thông Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5).

Nguồn vốn: WB.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) không qua sơ tuyển. 

Thời gian bán HSMT từ: từ 9 giờ sáng ngày 07/5/2015 đến trước 9 giờ sáng ngày 08/6/2015.

Địa điểm: Ban Quản lý các dự án đường thủy - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 1.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 09giờ 30 ngày 08/6/2015.

Tin liên quan