Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói thầu NW-1: Nạo vét và nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (Nạo vét, kè bảo vệ bờ, xây dựng hoàn trả đê bao/ đường dân sinh) đạt tiêu chuẩn cấp III từ km 80+000 đến km 113+500.
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đường thủy - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói thầu NW-1: Nạo vét và nâng cấp hành lang đường thủy số 2 (Nạo vét, kè bảo vệ bờ, xây dựng hoàn trả đê bao/ đường dân sinh) đạt tiêu chuẩn cấp III từ km 80+000 đến km 113+500.

Dự án: Dự án WB5.

Nguồn vốn: WB.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) không qua sơ tuyển. 

Thời gian bán HSMT từ: 9 giờ sáng ngày 02/02/2015 đến trước 9 giờ sáng ngày 04/3/2015.

Địa điểm: Ban Quản lý các dự án đường thủy - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 2.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 09giờ 30 ngày 04/03/2015.

Tin liên quan