Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói thầu số 6: Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công.
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công.

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Bình (Chrey Thom) nối hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia).

Nguồn vốn: TPCP.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Thời gian bán HSMT từ: 08 giờ 30 ngày 22/05/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/06/2015.

Địa điểm: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 1.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00 ngày 11/06/2015.

Tin liên quan