Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Thông báo số 457/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
Thứ ba, ngày 09/08/2016Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục QLXD&CL CTGT, Cục HHVN, Ban QLDA Hàng hải cùng đại diện các đơn vị TVGS và nhà thầu thi công các gói thầu số 6B, số 10B và số 11 của dự án.
Sau khi nghe Ban QLDA Hàng hải báo cáo về tình hình thực hiện, các vướng mắc, tồn tại của dự án và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã kết luận với các nội dung, cụ thể như sau:

Tin liên quan