Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng Thế giới và các bên vay vốn WB
Thứ tư, ngày 05/08/2015Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng Thế giới và các bên vay vốn WB gồm các phần chính sau:

PHẦN 1: Giới thiệu

PHẦN 2: Phương pháp lựa chọn dựa trên Chi phí - Chất lượng

PHẦN 3: Các phương pháp lựa chọn khác

PHẦN 4: Hợp đồng và các điều khoản

PHẦN 5: Lựa chọn tư vấn

Tin liên quan