Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mẫu hồ sơ mời thầu đối với các dự án vốn vay ADB và WB - Xây lắp dưới hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước
Thứ tư, ngày 05/08/2015Mẫu Hồ sơ mời thầu (HSMT) cho gói thầu xây lắp dưới hình thức Đấu thầu cạnh tranh trong nước. Nội dung gồm các phần chính sư sau

PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I.  Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT)

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp các Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin cũng bao gồm các quy định về việc nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng Dữ liệu đấu thầu (BDL)

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I, Chỉ dẫn Nhà thầu khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và năng lực nhà thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá năng lực của Nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này gồm có các biểu mẫu mà Nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của Hồ sơ dự thầu.

Chương V. Quốc gia hợp lệ

Chương này cung cấp thông tin về các quốc gia hợp lệ.

Chương VI. Chính sách của Ngân hàng – Các hành vi gian lận và tham nhũng

Chương này cung cấp thông tin cho Nhà thầu về chính sách của Ngân hàng về các hành vi  gian lận và tham nhũng trong đấu thầu.

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương VII. Yêu cầu về xây lắp

Chương này cung cấp các thông tin về quy định kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình đang được đấu thầu, các yêu cầu về nhân sự và thiết bị để thực hiện gói thầu.

PHẦN 3. CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng (ĐKC)

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng (ĐKCT)

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và các quy định cụ thể bao gồm các điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng do Chủ đầu tư soạn nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương X. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Chỉ có nhà thầu trúng thầu phải điền vào các mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồngBảo lãnh tạm ứng, nếu có yêu cầu, sau khi được trao hợp đồng.

Phụ đính:   Thông báo mời thầu

 

Tin liên quan