Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mẫu hồ sơ mời thầu đối với các dự án vốn vay ADB và WB - Mua sắm hàng hóa dưới hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước
Thứ tư, ngày 05/08/2015Mẫu hồ sơ mời thầu cho mua sắm hàng hóa dưới hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước đối với các dự án do ADB và WB tài trợ, bao gồm các nội dung chính:

PHẦN 1 – THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT)

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp các Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.  Thông tin cũng bao gồm các quy định về nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng Dữ liệu đấu thầu (BDL)

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I, Chỉ dẫn Nhà thầu khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và năng lực nhà thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí nhằm xác định hồ sơ dự thầu có giá đánh giá thấp nhất và năng lực của nhà thầu để thực hiện hợp đồng.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này gồm có các biểu mẫu để nộp Hồ sơ dự thầu, Bảng giá, Bảo lãnh dự thầu và Ủy quyền của nhà sản xuất, mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu để nộp lên Chủ đầu tư.

Chương V. Các quốc gia hợp lệ

Chương này cung cấp thông tin về các quốc gia hợp lệ

Chương VI. Chính sách của Ngân hàng – Các hành vi gian lận và tham nhũng

Chương này cung cấp thông tin cho Nhà thầu về chính sách của Ngân hàng về các hành vi gian lận và tham nhũng trong đấu thầu.

PHẦN 2 – YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương VII. Phạm vi Yêu cầu

Chương này bao gồm Danh mục Hàng hóa và các Dịch vụ liên quan, Lịch Giao hàng và Hoàn thành, các Thông số kỹ thuật và Bản vẽ để mô tả Hàng hóa và các dịch vụ liên quan sẽ được mua sắm.

PHẦN 3 – CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VIII. Điều kiện chung của Hợp đồng (ĐKC)

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng.  Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương IX. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng (ĐKCT)

Chương này bao gồm các Dữ liệu Hợp đồng và các Điều kiện Riêng cho từng hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng do Chủ đầu tư soạn nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng

Chương X. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi được điền đầy đủ thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Chỉ có nhà thầu trúng thầu phải điền vào các mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồngBảo lãnh tạm ứng, nếu có yêu cầu, sau khi được trao hợp đồng.

Phụ đính:   Thông báo mời thầu

Mẫu “Thông báo mời thầu” được đính kèm ở cuối bộ Mẫu Hồ sơ mời thầu này.

Tin liên quan