Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Bổ sung, mốc hành lang an toàn đường bộ của hạng mục nút giao Tân Vũ
Thứ năm, ngày 05/01/2017Bộ GTVT yêu cầu rà soát lại quy hoạch, những phạm vi đã thực hiện GPMB để xác định cụ thể phạm vi GPMB bổ sung, mốc hành lang an toàn đường bộ của hạng mục nút giao Tân Vũ  theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo Tư vấn khẩn trương thực hiện điều tra, khảo sát và phối hợp với chủ đầu tư dự án thành phần GPMB cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại quy hoạch, những phạm vi đã thực hiện GPMB để xác định cụ thể phạm vi GPMB bổ sung, mốc hành lang an toàn đường bộ của hạng mục nút giao Tân Vũ theo đúng quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất làm cơ sở cập nhật phương án GPMB tổng thể (điều chỉnh, bổ sung); báo cáo Bộ GTVT hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trên cơ sở phạm vi GPMB, hành lang an toàn đường bộ được cập nhật, xác định tại dự án đầu tư điều chỉnh và hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh được duyệt, Bộ giao Ban QLDA 2 tổ chức lập, chấp thuận hồ sơ cắm cọc GPMB, mốc lộ giới đường bộ để bàn giao cho chủ đầu tư dự án thành phần GPMB và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định. 

Trong quá trình triển khai lưu ý thực hiện các ý kiến của Cục Quản lý XD&CL CTGT; trường hợp thiết kế kỹ thuật của hạng mục có sự điều chỉnh làm thay đổi phạm vi GPMB, Ban QLDA 2 chỉ đạo Tư vấn kịp thời chuẩn xác lại và thông báo ngay cho chủ đầu tư dự án thành phần GPMB về các nội dung điều chỉnh.

Phòng Công trình hàng hải - đường thủy nội địa

Tin liên quan