Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt "thúc" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Thứ ba, ngày 24/08/2021Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ GTVT là Tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó, thành viên là các cục trưởng, vụ trưởng liên quan.

Thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ra Công điện 11 quán triệt, triển khai Công điện 1082 ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
Công điện nêu rõ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiêm túc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1082 ngày 16/8/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kịp thời tham mưu đề xuất Bộ GTVT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là với kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã đề ra trong Nghị quyết 63 ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Công điện 1082 ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 06 ngày 14/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài", Công điện nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng là Tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó.

Thành viên của tổ công tác đặc biệt gồm: Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ; cơ quan thường trực là Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.

“Tổ công tác xây dựng đề cương công tác chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai ngay nhiệm vụ sau khi được thành lập”, công điện nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan tham mưu liên quan.

 

(Theo Báo Giao thông)

 

 

Tin liên quan