Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 2016.
Thứ sáu, ngày 30/12/2016Ngày 27/12/2016, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 15515/BGTVT-CQLXD yêu cầu các đơn vị Tư vấn, các Chủ đầu tư, các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp hạng năng lực Tư vấn năm 2016 theo các quy định tại Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2015 của Bộ GTVT và gửi hồ sơ, báo cáo về Cục QLXD & CL CTGT trước ngày 15/01/2017 (gửi kèm file vào địa chỉ Cucqlxd@gmail.com).

Nội dung cụ thể của văn bản như sau:

 

Tin liên quan